Regulamin konkursów

Regulamin konkursów
prowadzonych w ramach akcji charytatywnej „Wirtualny Kulig”


Par. 1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorami akcji charytatywnej „Wirtualny kulig” są: Fundacja Niesiemy Nadzieję oraz
Lions Club Rotunda w Poznaniu.
2. Celem akcji charytatywnej jest zbiórka funduszy na rzecz Fundacji Niesiemy Nadzieję, które
zostaną wykorzystane na potrzeby wsparcia jej podopiecznych, zgodnie ze Statutem
Fundacji.
3. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki udziału w konkursach, organizowanych w
ramach akcji „Wirtualny kulig”, która trwa w dniach 1-28 lutego 2021 r.
4. Konkursy są prowadzone na profilu facebookowym Fundacji Niesiemy Nadzieję.


Par. 2
Zasady konkursu i warunki udziału
1. Udział w konkursie jest dobrowolny, adresatami konkursu są wszyscy, którzy chcą w nim
wziąć udział, z wyłączeniem Zespołu organizacyjnego akcji.
2. W każdą niedzielę lutego o godz. 18:00 w ramach prowadzonych w Internecie na żywo
relacji online w postaci streamingu na fb Fundacji są ogłaszane konkursy tematyczne.
3. Konkursy są ogłaszane w postaci zapowiedzi prowadzącego spotkanie oraz na widocznym
dla wszystkich uczestników slajdzie
4. Informacja o nagrodach w konkursie jest podawana przed jego ogłoszeniem.
5. Udział w konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe, które
należy przesłać niezwłocznie po jego ogłoszeniu, w wiadomości prywatnej na profilu
Fundacji.
6. Zwycięzcami konkursu zostają uczestnicy, którzy jako pierwsi udzielili prawidłowej
odpowiedzi.
7. W każdym konkursie wyłaniani są zwycięzcy: pierwsze, drugie i trzecie miejsce, według
kolejności przesyłanych, prawidłowych odpowiedzi.
8. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników następuje w trakcie trwania spotkania. Jeśli
w powodów niezależnych od organizatora, nastąpi przerwanie spotkania online w trakcie
nadsyłania odpowiedzi, konkurs ulega anulowaniu. Może on zostać powtórzony, decyzją w
tej sprawie podejmują organizatorzy akcji.
9. Po rozstrzygnięciu konkursu organizator akcji skontaktuje się z laureatami w celu ustalenia
sposobu przekazania nagrody.
10. Warunkiem koniecznym do przekazania nagrody jest, aby zwycięzca podał swoje dane
osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail w wiadomości na adres
biuro.niesiemynadzieje@gmail.com z dopiskiem „Wyrażam zgodę na udział w konkursie i
przetwarzanie przez organizatorów konkursu moich danych osobowych w postaci imienia i

nazwiska, adresu i e-maila w związku z udziałem w konkursie i przekazaniem nagrody
rzeczowej
”.
11. Nagrody zostaną przesłane laureatom pod wskazany adres w ciągu trzech tygodni od daty
podania przez nich swoich danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.


Par. 3
Postanowienia końcowe
1. Koszty przekazania nagrody pokrywają organizator akcji
2. Rozstrzyganie kwestii spornych należy do organizatora akcji charytatywnej. Jego decyzja jest
ostateczna.


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest: Fundacja Niesiemy Nadzieję ul. Traugutta 34
61-514 Poznań, KRS KRS 0000264888, adres e-mali:
biuro.niesiemynadzieje@gmail.com
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach wynikających z udziału w konkursie prowadzonym w
ramach akcji charytatywnej „Wirtualny Kulig” w związku z przekazaniem nagród na podstawie art.
6 ust 1 pkt a, zgodnie z treścią Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas związany z skutecznym dostarczeniem nagrody
do adresata.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także
prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz
wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie
skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu i e-maila jest dobrowolne, ale
ich niepodanie uniemożliwia zwycięzcy przekazanie nagrody w konkursie organizowanym Fundację
Niesiemy Nadzieję oraz Lions Club Rotunda w Poznaniu
8. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.